Informácie - GDPR | Pantour - Cestovná Kancelária

Informácie

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů


Společnost Pantour s.r.o., se sídlem Revoluční 763/15, 110 00 – Praha 1, IČO: 279 29 272 (dále jen „Pantour“), jako správce
osobních údajů, tímto na podkladě odpovídající právní úpravy informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů
touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností
Pantour.


Pantour zpracovává osobní údaje v souladu s odpovídající právní úpravou České republiky, zejména zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), i právem
Evropské unie, zejména v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně
jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, s mezinárodními smlouvami,
kterými je Česká republika vázána, především Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních
dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s.


Vymezení pojmů

 • osobní údaj– osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů– subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce– správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel– zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zákazník – zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má Pantour uzavřen smluvní vztah;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které
 • správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky;
 • zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace

 

Rozsah zpracování osobních údajů a jeho účel


Společnost Pantour získává, a zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s odpovídající právní úpravou na národní i
mezinárodní úrovni a tyto osobní údaje zpracovává a shromažďuje výhradně za stanoveným účelem, v rozsahu stanoveném
v tomto dokumentu a po dobu trvání smluvního vztahu s tím, že osobní údaje budou dále uschovány a zpracovány z důvodu
archivace dle tohoto dokumentu. Společnost Pantour zpracovává a shromažďuje výhradně jen pravdivé a úplné údaje.

Pantour shromažďuje následující údaje o svých klientech:

 • Identifikační údaje, tedy titul, jméno, příjemní, datum narození
 • Kontaktní údaje, tedy kontaktní adresa, telefon, email
 • Další osobní údaje, tedy údaje, které Pantour obdrží od zákazníka v souvislosti s plněním smlouvy a poskytováním služeb

Základní účely zpracování osobních údajů ze strany Pantour:

 

 • plnění smlouvy o zájezdu či dalších smluv a závazků mezi zákazníkem a společností Pantour.
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • splnění právní povinnosti;
 • zasílání informací o akcích, nabídkách, novinkách, newsletterech apod.;
 • vedení zákaznické evidence.

Pantour tímto sděluje, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné a je zcela na rozhodnutí zákazníka.
Současně je však třeba upozornit, že předmětné osobní údaje jsou nezbytné pro plnění smluvních závazků společnosti
Pantour a poskytování služeb, když bez poskytnutí nutných osobních údajů není možné poskytovat služby cestovního ruchu.
V případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů má zákazník právo udělený souhlas kdykoli a bezplatně
odvolat.


Zdroje osobních údajů:


Pantour získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy.


Zpracovatelé a příjemci:


Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Pantour a jejích zaměstnanců zpracovávány také
zpracovateli, kteří jsou ve smluvním vztahu s Pantour na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s
ZOOÚ.


Aktuální seznam Zpracovatelů je možné poskytnout na vyžadání.


Pantour zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v
souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje Pantour i od zpracovatelů osobních údajů.


Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí
vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Jiným subjektům nebudou osobní údaje o svých zákaznících předány,
ledaže se jedná o smluvní strany Pantour.


Práva subjektů údajů:


Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů,
rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze
automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Tyto informace
Pantour poskytne subjektu údajů bez zbytečného odkladu, a to za přiměřenou úhradu odpovídající nákladům vynaložených
na poskytnutí takové informace.


V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Pantour nebo smluvní zpracovatel společnosti Pantour provádí
zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se
zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 

 • požádat Pantour nebo smluvního zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby Pantour nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Subjekt údajů je především oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.


Pantour vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se
obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Nařízení GDPR


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN